اعضای هیات تحریریه

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی دلاور

استاد

mdiastudiessrbiau.ac.ir

دکتر باقر ساروخانی

علوم اجتماعی استاد

b.sarokhaniyahoo.com

دکتر محمد سلطانی فر

علوم ارتباطات استاد

mediatudiessrbiau.ac.ir

دکتر سید وحید عقیلی

علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری رئیس پژوهشکده ارتباطات
پژوهشکده فرهنگ ، هنر و ارتباطات

seyed_vahid_aqiliyahoo.com

سردبیر

دکتر علی ‌اکبر فرهنگی

دکتری علوم ارتباطات استادتمام

draafarhangiut.ac.ir

اعضای هیات تحریریه

دکتر علی اکبر فرهنگی

مدیریت ، مدیریت رسانه استاد

draafarhangiut.ac.ir

دکتر عبدالعلی قوام

علوم سیاسی و روابط بین اللمل استاد

s_a_ghavamhotmail.com

دکتر حسن گیوریان

استاد

mdiastudiesrbiau.ac.ir

مدیر مسئول

دکتر افسانه مظفری

علوم ارتباطات دانشیار و عضو هیات علمی تمام وقت واحد علوم و تحقیقات

dr.afsaneh.mozaffarigmail.com

اعضای هیات تحریریه

دکتر افسانه مظفری

علوم ارتباطات اجتماعی - روزنامه نگاری دانشیار واحد علوم و تحقیقات

dr.afsaneh.mozaffarigmail.com

دکتر سید محمد صادق مهدوی

استاد

mdiastdiessrbiau.ac.ir

دکتر مهرداد نوابخش

استاد

mediastudiessrbiau.ac.ir