نمایه کلیدواژه ها

ا

 • اَبعاد سلامت ابعاد چهارگانه سلامتی در محتوای برنامه های سلامت محور رادیو استانی (باتأکید برمیزان استفاده و سبک زندگی شهروندان شهر همدان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 114-127]
 • اثربخشی تبلیغات ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی شهر اصفهان برمبنای رویکرد آمیخته اکتشافی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • اقناع کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-19]
 • اقوام ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]
 • الگو مطالعه الگوی پیشنهادی تولید تبلیغات تجاری در رادیو [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 7-19]
 • الگوی مطلوب ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]
 • انتخابات کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-19]
 • انتخابات مجلس کاوشی برگفتمان‌های خبرگزاری صدا و سیما و شبکه ایران اینترنشنال در انتخابات مجلس یازدهم ایران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 87-106]
 • اینترنت اشیا مروری بر چالش های اجتماعی-اقتصادی پیاده سازی اینترنت اشیا [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 49-64]
 • اینستاگرام کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-19]
 • اینستاگرام اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]

ب

 • بازاریابی دیجیتال طراحی و اعتبارسنجی الگوی اثربخش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در صنعت شیر تهران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 108-122]
 • بازاریابی رسانه‌های اجتماعی طراحی و اعتبارسنجی الگوی اثربخش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در صنعت شیر تهران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 108-122]
 • بانک تبیین و شناسایی عوامل شکل‌دهی مدیریت افکار عمومی مشتریان بانک (مطالعه موردی: بانک ملی ایران) [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 50-65]
 • برجام پارادایم‌های دوگانه در گفتمان‌های رسانه‌ای برجام [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]
 • برجسته‌سازی و حاشیه‌رانی پارادایم‌های دوگانه در گفتمان‌های رسانه‌ای برجام [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]
 • برنامه تلویزیونی ورزشی ارزیابی برنامه های تلویزیونی ورزشی منتخب در ایران بر اساس چارچوب برندسازی برنامه ای [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 83-97]
 • برنامه‌های تلویزیونی موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه شبکه استانی همدان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 107-126]
 • برندسازی توسعه الگوی برندسازی برای شبکه‌های تلویزیونی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی موردمطالعه: شبکه نسیم [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 96-112]
 • برند سازی رسانه ارزیابی برنامه های تلویزیونی ورزشی منتخب در ایران بر اساس چارچوب برندسازی برنامه ای [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 83-97]
 • بهره برداری رسانه ای ترویجی کشاورزی الگوی ارتباطات رسانه ای برای ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان و بهبود و توسعه کشاورزی (مورد مطالعه :رسانه های ترویجی) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 29-47]

پ

 • پارادایم پارادایم‌های دوگانه در گفتمان‌های رسانه‌ای برجام [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]
 • پایگاه اقتصادی-اجتماعی ابعاد چهارگانه سلامتی در محتوای برنامه های سلامت محور رادیو استانی (باتأکید برمیزان استفاده و سبک زندگی شهروندان شهر همدان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 114-127]
 • پیام‎رسان فوری اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • پدام تحلیل گفتمان علمای شیعه در مواجهه با بحران کرونا [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-35]
 • پدیدارشناسی اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • پردازش زبان طبیعی زبان‌شناسی رایانشی: رویکردی توصیفی به کاربردها و تکنیک‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-41]
 • پوشش خبری کاوشی برگفتمان‌های خبرگزاری صدا و سیما و شبکه ایران اینترنشنال در انتخابات مجلس یازدهم ایران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 87-106]

ت

 • تاثیرات رسانه ارزیابی انتقادی مطالعات تاثیر رسانه: مرور سیستماتیک [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 65-79]
 • تأثیر رسانه ارزیابی انتقادی مطالعات تاثیر رسانه: مرور سیستماتیک [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 65-79]
 • تاکتیک و استراتژی مواجهه و معناسازی کاربران ایرانی از شبکه‌های مجازی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]
 • تبلیغ مطالعه الگوی پیشنهادی تولید تبلیغات تجاری در رادیو [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 7-19]
 • تبلیغات تجاری مطالعه الگوی پیشنهادی تولید تبلیغات تجاری در رادیو [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 7-19]
 • تبلیغات فرهنگی ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی شهر اصفهان برمبنای رویکرد آمیخته اکتشافی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • تبلیغات محیطی ارائه مدلی برای ارزیابی اثربخشی تبلیغات محیطی فرهنگی شهر اصفهان برمبنای رویکرد آمیخته اکتشافی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 47-60]
 • تجربه زیسته اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • تحول دیجیتال طراحی الگوی تاثیر رسانه‌های سازمانی بر دلبستگی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی به برنامه تحول دیجیتال بانک سپه [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 7-16]
 • ترجمه ماشینی زبان‌شناسی رایانشی: رویکردی توصیفی به کاربردها و تکنیک‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-41]
 • تعاملات اجتماعی فارسی یا پینگلیش؛ عوامل مؤثر بر گزینش خط در ارتباطات نوشتاری کاربران تلگرام و واتس‌آپ [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 35-47]
 • تعامل برخط فارسی یا پینگلیش؛ عوامل مؤثر بر گزینش خط در ارتباطات نوشتاری کاربران تلگرام و واتس‌آپ [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 35-47]
 • تعلیق عناصر ایجاد تعلیق به‌واسطۀ روایت دَوَرانی در سینما و ادبیات داستانی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 17-28]
 • تعهد سازمانی طراحی الگوی تاثیر رسانه‌های سازمانی بر دلبستگی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی به برنامه تحول دیجیتال بانک سپه [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 7-16]
 • تقویت سرمایه اجتماعی توسعه الگوی برندسازی برای شبکه‌های تلویزیونی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی موردمطالعه: شبکه نسیم [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 96-112]
 • تلگرام فارسی یا پینگلیش؛ عوامل مؤثر بر گزینش خط در ارتباطات نوشتاری کاربران تلگرام و واتس‌آپ [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 35-47]
 • توسعه کشاورزی الگوی ارتباطات رسانه ای برای ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان و بهبود و توسعه کشاورزی (مورد مطالعه :رسانه های ترویجی) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 29-47]
 • توسعه ملی تأثیر شبکه‌های اجتماعی در مهارت‌های کارآفرینی و توسعه ملی (مطالعه موردی: مدیران استارت آپ‌های ایرانی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 83-96]
 • تولید رادیویی مطالعه الگوی پیشنهادی تولید تبلیغات تجاری در رادیو [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 7-19]
 • تولید محتوا تولید محتوای رسانه‌های جمعی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و یادگیری افراد برای ارتقای سواد رسانه‌ای [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 123-134]

ج

 • جوانان بزرگسال اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]

چ

 • چارچوب برندسازی برنامه ای ارزیابی برنامه های تلویزیونی ورزشی منتخب در ایران بر اساس چارچوب برندسازی برنامه ای [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 83-97]
 • چالش های اجتماعی مروری بر چالش های اجتماعی-اقتصادی پیاده سازی اینترنت اشیا [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 49-64]
 • چالش های اقتصادی مروری بر چالش های اجتماعی-اقتصادی پیاده سازی اینترنت اشیا [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 49-64]

خ

 • خانه‌ای روی آب تحلیل نشانه‌شناسی گفتمانی جریان سینمای روشن فکری (مطالعه موردی فیلم سینمایی خانه‌ای روی آب) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • خط پینگلیش فارسی یا پینگلیش؛ عوامل مؤثر بر گزینش خط در ارتباطات نوشتاری کاربران تلگرام و واتس‌آپ [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 35-47]
 • خط فارسی فارسی یا پینگلیش؛ عوامل مؤثر بر گزینش خط در ارتباطات نوشتاری کاربران تلگرام و واتس‌آپ [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 35-47]

د

 • دیپلماسی اثربخشی دیپلماسی رسانه‌ای با رویکرد توسعه گردشگری خارجی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • دیپلماسی رسانه‌ای اثربخشی دیپلماسی رسانه‌ای با رویکرد توسعه گردشگری خارجی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • درگیری مشتریان طراحی و اعتبارسنجی الگوی اثربخش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در صنعت شیر تهران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 108-122]
 • دلبستگی شغلی طراحی الگوی تاثیر رسانه‌های سازمانی بر دلبستگی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی به برنامه تحول دیجیتال بانک سپه [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 7-16]
 • دوگانه‌سازی پارادایم‌های دوگانه در گفتمان‌های رسانه‌ای برجام [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]

ر

 • رسانه الگوی ارتباطات رسانه ای برای ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان و بهبود و توسعه کشاورزی (مورد مطالعه :رسانه های ترویجی) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 29-47]
 • رسانه ملی ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]
 • رسانه‌های اجتماعی بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر صنعت روزنامه‌نگاری [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 67-86]
 • رسانه‌های نوین تأثیر شبکه‌های اجتماعی در مهارت‌های کارآفرینی و توسعه ملی (مطالعه موردی: مدیران استارت آپ‌های ایرانی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 83-96]
 • رمان سیال ذهن نقش کهن الگوها در شکل گیری روابط اجتماعی بر اساس رویکرد یونگ [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 81-94]
 • رمزگان" بازنمایی هویت ایرانی در سریال پرمخاطب هزاردستان با رویکرد تحلیل نشانه شناختی [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 35-46]
 • روابط اجتماعی نقش کهن الگوها در شکل گیری روابط اجتماعی بر اساس رویکرد یونگ [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 81-94]
 • روایت دَوَرانی عناصر ایجاد تعلیق به‌واسطۀ روایت دَوَرانی در سینما و ادبیات داستانی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 17-28]
 • روزنامه‌نگاری شبکه‌ای بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر صنعت روزنامه‌نگاری [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 67-86]
 • رویکرد آمیخته طراحی و اعتبارسنجی الگوی اثربخش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در صنعت شیر تهران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 108-122]

ز

 • زبانشناسی رایانشی زبان‌شناسی رایانشی: رویکردی توصیفی به کاربردها و تکنیک‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-41]

س

 • سریال دل عناصر ایجاد تعلیق به‌واسطۀ روایت دَوَرانی در سینما و ادبیات داستانی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 17-28]
 • سلامت اجتماعی ابعاد چهارگانه سلامتی در محتوای برنامه های سلامت محور رادیو استانی (باتأکید برمیزان استفاده و سبک زندگی شهروندان شهر همدان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 114-127]
 • سنجش اثر رسانه ارزیابی انتقادی مطالعات تاثیر رسانه: مرور سیستماتیک [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 65-79]
 • سینمای روشنفکری تحلیل نشانه‌شناسی گفتمانی جریان سینمای روشن فکری (مطالعه موردی فیلم سینمایی خانه‌ای روی آب) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]

ش

 • شبکه اجتماعی اینستاگرام در تجربه زیسته کاربرانش [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 21-34]
 • شبکه استانی همدان موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه شبکه استانی همدان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 107-126]
 • شبکه مجازی فارسی یا پینگلیش؛ عوامل مؤثر بر گزینش خط در ارتباطات نوشتاری کاربران تلگرام و واتس‌آپ [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 35-47]
 • شبکه نسیم توسعه الگوی برندسازی برای شبکه‌های تلویزیونی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی موردمطالعه: شبکه نسیم [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 96-112]
 • شبکه‌های اجتماعی تولید محتوای رسانه‌های جمعی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و یادگیری افراد برای ارتقای سواد رسانه‌ای [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 123-134]
 • شبکه‌های اجتماعی مجازی بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر صنعت روزنامه‌نگاری [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 67-86]
 • شبکه‌های اجتماعی موبایلی بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر صنعت روزنامه‌نگاری [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 67-86]
 • شبکه‌های تلویزیونی توسعه الگوی برندسازی برای شبکه‌های تلویزیونی با رویکرد تقویت سرمایه اجتماعی موردمطالعه: شبکه نسیم [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 96-112]

ص

 • صنعت روزنامه‌نگاری بررسی نقش شبکه‌های اجتماعی موبایلی بر صنعت روزنامه‌نگاری [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 67-86]
 • صنعت شیر تهران طراحی و اعتبارسنجی الگوی اثربخش بازاریابی رسانه‌های اجتماعی در صنعت شیر تهران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 108-122]
 • صنعت گردشگری اثربخشی دیپلماسی رسانه‌ای با رویکرد توسعه گردشگری خارجی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]

ع

 • علمای شیعه تحلیل گفتمان علمای شیعه در مواجهه با بحران کرونا [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-35]
 • عناصر فیلم تحلیل نشانه‌شناسی گفتمانی جریان سینمای روشن فکری (مطالعه موردی فیلم سینمایی خانه‌ای روی آب) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]

ف

 • فلاش‌بک عناصر ایجاد تعلیق به‌واسطۀ روایت دَوَرانی در سینما و ادبیات داستانی [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 17-28]
 • فناوری" نقش شبکه های اجتماعی در توسعه کسب و کارهای خانگی (مطالعه موردی تلگرام و اینستاگرام) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 97-106]
 • فینگلیش فارسی یا پینگلیش؛ عوامل مؤثر بر گزینش خط در ارتباطات نوشتاری کاربران تلگرام و واتس‌آپ [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 35-47]

ق

 • قدرت نرم اثربخشی دیپلماسی رسانه‌ای با رویکرد توسعه گردشگری خارجی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]

ک

 • کارآفرینی تأثیر شبکه‌های اجتماعی در مهارت‌های کارآفرینی و توسعه ملی (مطالعه موردی: مدیران استارت آپ‌های ایرانی) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 83-96]
 • کارکردهای رسانه ارزیابی انتقادی مطالعات تاثیر رسانه: مرور سیستماتیک [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 65-79]
 • کرونا تحلیل گفتمان علمای شیعه در مواجهه با بحران کرونا [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-35]
 • کلید واژه ها: سبک زندگی سلامت محور ابعاد چهارگانه سلامتی در محتوای برنامه های سلامت محور رادیو استانی (باتأکید برمیزان استفاده و سبک زندگی شهروندان شهر همدان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 114-127]
 • کنشگری کاربران مجازی مواجهه و معناسازی کاربران ایرانی از شبکه‌های مجازی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]
 • کهن الگو نقش کهن الگوها در شکل گیری روابط اجتماعی بر اساس رویکرد یونگ [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 81-94]

گ

 • گردشگری اثربخشی دیپلماسی رسانه‌ای با رویکرد توسعه گردشگری خارجی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 69-82]
 • گفتمان تحلیل گفتمان علمای شیعه در مواجهه با بحران کرونا [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 7-35]
 • گفتمان کاوشی برگفتمان‌های خبرگزاری صدا و سیما و شبکه ایران اینترنشنال در انتخابات مجلس یازدهم ایران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 87-106]

م

 • محتوای رسانه ارزیابی انتقادی مطالعات تاثیر رسانه: مرور سیستماتیک [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 65-79]
 • مخاطب ارائه الگوی مطلوب مدیریت ارتباط رسانه ملی با اقوام ایرانی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 43-67]
 • مدیریت افکار عمومی تبیین و شناسایی عوامل شکل‌دهی مدیریت افکار عمومی مشتریان بانک (مطالعه موردی: بانک ملی ایران) [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 50-65]
 • مدیریت رسانه طراحی الگوی تاثیر رسانه‌های سازمانی بر دلبستگی کارکنان و افزایش تعهد سازمانی به برنامه تحول دیجیتال بانک سپه [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 7-16]
 • مدل‌سازی ساختاری تفسیری تبیین و شناسایی عوامل شکل‌دهی مدیریت افکار عمومی مشتریان بانک (مطالعه موردی: بانک ملی ایران) [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 50-65]
 • مرور سیستماتیک ارزیابی انتقادی مطالعات تاثیر رسانه: مرور سیستماتیک [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 65-79]
 • مشارکت‌سیاسی کنش گفتاری اقناعی شبکه اجتماعی اینستاگرام در مشارکت سیاسی کاربران (مورد مطالعه: انتخابات اسفند 1398) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 7-19]
 • معناشناسی قالبی زبان‌شناسی رایانشی: رویکردی توصیفی به کاربردها و تکنیک‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-41]
 • مفصل‌بندی مواجهه و معناسازی کاربران ایرانی از شبکه‌های مجازی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]
 • مکانیزم‌های معناسازی کاربران مواجهه و معناسازی کاربران ایرانی از شبکه‌های مجازی [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 111-126]
 • موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری موانع تمایل سرمایه‌گذاران به سرمایه‌گذاری در برنامه‌های تلویزیونی (مورد مطالعه شبکه استانی همدان) [دوره 16، شماره 2، 1400، صفحه 107-126]

ن

 • نشانه‌شناسی تحلیل نشانه‌شناسی گفتمانی جریان سینمای روشن فکری (مطالعه موردی فیلم سینمایی خانه‌ای روی آب) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • نشانه‌شناسی گفتمانی تحلیل نشانه‌شناسی گفتمانی جریان سینمای روشن فکری (مطالعه موردی فیلم سینمایی خانه‌ای روی آب) [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 97-110]
 • نظریه برخاسته از داده الگوی ارتباطات رسانه ای برای ارتقاء سطح آگاهی کشاورزان و بهبود و توسعه کشاورزی (مورد مطالعه :رسانه های ترویجی) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 29-47]
 • نظریه‌ی گفتمان پارادایم‌های دوگانه در گفتمان‌های رسانه‌ای برجام [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 21-32]
 • نوع مخاطبان ابعاد چهارگانه سلامتی در محتوای برنامه های سلامت محور رادیو استانی (باتأکید برمیزان استفاده و سبک زندگی شهروندان شهر همدان) [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 114-127]

و

 • واتس‌آپ فارسی یا پینگلیش؛ عوامل مؤثر بر گزینش خط در ارتباطات نوشتاری کاربران تلگرام و واتس‌آپ [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 35-47]
 • وب‌سایت خبرگزاری صدا و سیما کاوشی برگفتمان‌های خبرگزاری صدا و سیما و شبکه ایران اینترنشنال در انتخابات مجلس یازدهم ایران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 87-106]
 • وب‌سایت شبکه ایران اینترنشنال کاوشی برگفتمان‌های خبرگزاری صدا و سیما و شبکه ایران اینترنشنال در انتخابات مجلس یازدهم ایران [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 87-106]
 • ویژگی‌های شخصیتی تولید محتوای رسانه‌های جمعی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و یادگیری افراد برای ارتقای سواد رسانه‌ای [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 123-134]

ه

 • هوش مصنوعی زبان‌شناسی رایانشی: رویکردی توصیفی به کاربردها و تکنیک‌های آن [دوره 16، شماره 1، 1400، صفحه 33-41]

ی

 • یادگیری تولید محتوای رسانه‌های جمعی بر اساس ویژگی‌های شخصیتی و یادگیری افراد برای ارتقای سواد رسانه‌ای [دوره 16، شماره 4، 1400، صفحه 123-134]
 • یونگ نقش کهن الگوها در شکل گیری روابط اجتماعی بر اساس رویکرد یونگ [دوره 16، شماره 3، 1400، صفحه 81-94]