نمایه کلیدواژه ها

آ

 • آثار کیفری پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 63-79]
 • آزادی رسانه بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 31-49]
 • آسیب‌شناسی واکاوی نقش شبکه‌های مجازی در ترویج مد: سنخ‌شناسی و آسیب‌شناسی با تأکید بر اینستاگرام [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 21-30]
 • آسیب های اجتماعی تحلیل محتوای آسیب های اجتماعی زنان در فیلم های سینمایی (مورد مطالعه: پدیده اعتیاد در سه دهه اول بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 32-49]
 • آسیب‌های اجتماعی ارائه راهبردهای پوشش خبری آسیب‌های اجتماعی برای رسانه ملی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 56-70]
 • آموزش مهارت ها واکاوی سواد رسانه‌ای و اثربخشی رشته‌ی تحصیلی، در راستای بهبود مدیریت و سیاست‌گذاری (دانشجویان علوم پزشکی، مهندسی و انسانی دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-118]

ا

 • اخبار مقایسه میزان توجه به اخبار کانال‌های مختلف تلویزیون در مخاطبان جوان: نقش جنس و میزان پیگیری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 21-35]
 • اخبار ارائه راهبردهای پوشش خبری آسیب‌های اجتماعی برای رسانه ملی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 56-70]
 • اخبار جعلی روش‌های شناسایی اخبار جعلی: مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 81-97]
 • اخلاق حرفه‌ای بررسی مؤلفه‌ها و چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در عکاسی خبری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 37-54]
 • ادراک کاربران ادراک کاربران از امنیت فرهنگی در فضای مجازی (فضای مجازی امنیت آفرین یا امنیت ستان) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]
 • ایران جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی در رسانه‌ها و رویکرد حقوق ایران و کامن‌لا در قبال آن [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 79-91]
 • ارائه راهبرد ارائه راهبردهای پوشش خبری آسیب‌های اجتماعی برای رسانه ملی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 56-70]
 • ارتباطات واکاوی ابعاد رسانه‌ای آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: راهپیمایی اربعین) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 89-107]
 • ارزیابی عملکرد ارزیابی پیشرفت و پسرفت رسانه‌های چاپی با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 17-30]
 • اعتیاد تحلیل محتوای آسیب های اجتماعی زنان در فیلم های سینمایی (مورد مطالعه: پدیده اعتیاد در سه دهه اول بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 32-49]
 • اعتماد اجتماعی عوامل تأثیرگذار در جلب مشارکت شهروندان شهر تهران برای اهدای خون در سازمان انتقال خون ایران (با توجه به عملکرد روابط عمومی سازمان) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 45-55]
 • اعتماد عمومی ارائه مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 7-20]
 • اقتباس تحلیل فرایند اقتباس در فیلم سینمایی و کتاب شب‌های روشن بر مبنای گفتمان روایی ژنت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 30-43]
 • اقتصاد روزنامه تحلیلی بر تأثیر بحران کرونا بر عملکرد روزنامه‌های چاپی سراسری غیردولتی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 109-123]
 • اقناع اجتماعی در شبکه‌های مجازی تدوین الگوی بومی ساختاری - تفسیری شیوه‌های اقناعی به کار رفته در پیام‌های شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات شورای شهر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • الگو الگوی تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس رفتارشناسی کاربران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 7-19]
 • الگوی تعاملات آنلاین مطالعه ابعاد زیست مجازی دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم؛ تحلیل دسترسی، نگرش به رسانه‌های اجتماعی، یادگیری و تعاملات آنلاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 67-77]
 • امنیت ادراک کاربران از امنیت فرهنگی در فضای مجازی (فضای مجازی امنیت آفرین یا امنیت ستان) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]
 • امنیت فرهنگی ادراک کاربران از امنیت فرهنگی در فضای مجازی (فضای مجازی امنیت آفرین یا امنیت ستان) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]
 • انتخابات مطالعه استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه دروغ‌سنج در مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 7-16]
 • انتخابات تدوین الگوی بومی ساختاری - تفسیری شیوه‌های اقناعی به کار رفته در پیام‌های شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات شورای شهر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • اینستاگرام پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 63-79]
 • اینستاگرام تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی دختران در شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 57-69]
 • انقلاب اسلامی ایران بررسی وضعیت جامعه مدنی و تحول مطبوعات در شش دوره انقلاب اسلامی ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 7-20]
 • انگلیس جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی در رسانه‌ها و رویکرد حقوق ایران و کامن‌لا در قبال آن [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 79-91]
 • انیمیشن جریان‌ مقاومت در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب» [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]
 • انیمیشن جریان ملی‌گرایی در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن سفرهای میتی کومون» [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 93-104]

ب

 • بازنمایی مقایسه گفتمان فرهنگی حاکم بر سینمای دهه قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-114]
 • بحران کرونا تحلیلی بر تأثیر بحران کرونا بر عملکرد روزنامه‌های چاپی سراسری غیردولتی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 109-123]

پ

 • پیام واکاوی ابعاد رسانه‌ای آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: راهپیمایی اربعین) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 89-107]
 • پیگیری مقایسه میزان توجه به اخبار کانال‌های مختلف تلویزیون در مخاطبان جوان: نقش جنس و میزان پیگیری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 21-35]
 • پویانمایی ژاپن جریان‌ مقاومت در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب» [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]
 • پویانمایی ژاپن جریان ملی‌گرایی در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن سفرهای میتی کومون» [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 93-104]
 • پوشش خبری ارائه راهبردهای پوشش خبری آسیب‌های اجتماعی برای رسانه ملی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 56-70]

ت

 • تبلیغات سیاسی مطالعه استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه دروغ‌سنج در مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 7-16]
 • تحلیل اخبار جعلی روش‌های شناسایی اخبار جعلی: مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 81-97]
 • تحلیل پوششی داده ها ارزیابی پیشرفت و پسرفت رسانه‌های چاپی با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 17-30]
 • تحلیل دسترسی به فضای آنلاین مطالعه ابعاد زیست مجازی دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم؛ تحلیل دسترسی، نگرش به رسانه‌های اجتماعی، یادگیری و تعاملات آنلاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 67-77]
 • تحلیل محتوا چگونگی تصویر سازی داعش در سینمای ایران (بازه زمانی سالهای 1390 تا 1398) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 115-128]
 • تشخیص اخبار جعلی روش‌های شناسایی اخبار جعلی: مطالعه مروری سیستماتیک [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 81-97]
 • تعامل دیپلماسی چگونگی تصویر سازی داعش در سینمای ایران (بازه زمانی سالهای 1390 تا 1398) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 115-128]
 • تلویزیون مقایسه میزان توجه به اخبار کانال‌های مختلف تلویزیون در مخاطبان جوان: نقش جنس و میزان پیگیری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 21-35]
 • توجه مقایسه میزان توجه به اخبار کانال‌های مختلف تلویزیون در مخاطبان جوان: نقش جنس و میزان پیگیری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 21-35]
 • توسعه بررسی وضعیت جامعه مدنی و تحول مطبوعات در شش دوره انقلاب اسلامی ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 7-20]
 • توسعه بازاریابی اجتماعی شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران (رویکرد کیفی) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 105-117]
 • تولید محتوا الگوی تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس رفتارشناسی کاربران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 7-19]

ج

 • جامعه مدنی بررسی وضعیت جامعه مدنی و تحول مطبوعات در شش دوره انقلاب اسلامی ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 7-20]
 • جریان‌شناسی رسانه جریان‌ مقاومت در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب» [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]
 • جریان‌شناسی رسانه جریان ملی‌گرایی در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن سفرهای میتی کومون» [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 93-104]
 • جرائم سایبری پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 63-79]
 • جنس مقایسه میزان توجه به اخبار کانال‌های مختلف تلویزیون در مخاطبان جوان: نقش جنس و میزان پیگیری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 21-35]

ح

 • حریم خصوصی جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی در رسانه‌ها و رویکرد حقوق ایران و کامن‌لا در قبال آن [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 79-91]

خ

 • خسارت جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی در رسانه‌ها و رویکرد حقوق ایران و کامن‌لا در قبال آن [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 79-91]

د

 • داستایوفسکی تحلیل فرایند اقتباس در فیلم سینمایی و کتاب شب‌های روشن بر مبنای گفتمان روایی ژنت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 30-43]
 • داعش چگونگی تصویر سازی داعش در سینمای ایران (بازه زمانی سالهای 1390 تا 1398) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 115-128]
 • دانشجویان واکاوی سواد رسانه‌ای و اثربخشی رشته‌ی تحصیلی، در راستای بهبود مدیریت و سیاست‌گذاری (دانشجویان علوم پزشکی، مهندسی و انسانی دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-118]
 • دستگاه دروغ‌سنج مطالعه استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه دروغ‌سنج در مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 7-16]

ر

 • راهپیمایی اربعین واکاوی ابعاد رسانه‌ای آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: راهپیمایی اربعین) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 89-107]
 • رسانه واکاوی ابعاد رسانه‌ای آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: راهپیمایی اربعین) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 89-107]
 • رسانه‌ چگونگی تصویر سازی داعش در سینمای ایران (بازه زمانی سالهای 1390 تا 1398) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 115-128]
 • رسانه نوین تحلیل محتوای آسیب های اجتماعی زنان در فیلم های سینمایی (مورد مطالعه: پدیده اعتیاد در سه دهه اول بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 32-49]
 • رسانه‌های اجتماعی شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران (رویکرد کیفی) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 105-117]
 • رسانه های چاپی ارزیابی پیشرفت و پسرفت رسانه‌های چاپی با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 17-30]
 • رفتار رأی‌دهی دهندگان تدوین الگوی بومی ساختاری - تفسیری شیوه‌های اقناعی به کار رفته در پیام‌های شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات شورای شهر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • رفتارشناسی کاربران الگوی تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس رفتارشناسی کاربران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 7-19]
 • روابط خانوادگی نقش سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در روابط خانوادگی (مطالعه موردی: مددجویان 14 تا 18 سال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان تهران) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 21-29]
 • روابط عمومی عوامل تأثیرگذار در جلب مشارکت شهروندان شهر تهران برای اهدای خون در سازمان انتقال خون ایران (با توجه به عملکرد روابط عمومی سازمان) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 45-55]
 • روزنامه نگاران تحلیلی بر تأثیر بحران کرونا بر عملکرد روزنامه‌های چاپی سراسری غیردولتی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 109-123]
 • روزنامه‌های چاپی غیر دولتی تحلیلی بر تأثیر بحران کرونا بر عملکرد روزنامه‌های چاپی سراسری غیردولتی ایران [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 109-123]

ز

 • زبان رسانه ها واکاوی سواد رسانه‌ای و اثربخشی رشته‌ی تحصیلی، در راستای بهبود مدیریت و سیاست‌گذاری (دانشجویان علوم پزشکی، مهندسی و انسانی دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-118]
 • زیست مجازی مطالعه ابعاد زیست مجازی دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم؛ تحلیل دسترسی، نگرش به رسانه‌های اجتماعی، یادگیری و تعاملات آنلاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 67-77]
 • زنان تحلیل محتوای آسیب های اجتماعی زنان در فیلم های سینمایی (مورد مطالعه: پدیده اعتیاد در سه دهه اول بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 32-49]

ژ

 • ژنت تحلیل فرایند اقتباس در فیلم سینمایی و کتاب شب‌های روشن بر مبنای گفتمان روایی ژنت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 30-43]

س

 • سازمان بازرسی کل کشور ارائه مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 7-20]
 • سازمان صدا و سیمای ایران شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران (رویکرد کیفی) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 105-117]
 • سازمان های رسانه ای گونه‌شناسی شخصیت برند سازمان‌های رسانه‌ای (مورد مطالعه: شبکه‌های تلویزیون ایران و فارسی زبان ماهواره) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 71-92]
 • سازه‌انگاری چگونگی تصویر سازی داعش در سینمای ایران (بازه زمانی سالهای 1390 تا 1398) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 115-128]
 • سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات ارائه مدل بهینه برای جلب اعتماد عمومی به سامانه رسیدگی به شکایات و اعلامات سازمان بازرسی [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 7-20]
 • سرمایه اجتماعی نقش سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در روابط خانوادگی (مطالعه موردی: مددجویان 14 تا 18 سال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان تهران) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 21-29]
 • سفرهای میتی کومون جریان ملی‌گرایی در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن سفرهای میتی کومون» [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 93-104]
 • سنخ‌شناسی واکاوی نقش شبکه‌های مجازی در ترویج مد: سنخ‌شناسی و آسیب‌شناسی با تأکید بر اینستاگرام [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 21-30]
 • سینما تحلیل محتوای آسیب های اجتماعی زنان در فیلم های سینمایی (مورد مطالعه: پدیده اعتیاد در سه دهه اول بعد از انقلاب اسلامی) [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 32-49]
 • سینمای انقلاب مقایسه گفتمان فرهنگی حاکم بر سینمای دهه قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-114]
 • سواد رسانه ای واکاوی سواد رسانه‌ای و اثربخشی رشته‌ی تحصیلی، در راستای بهبود مدیریت و سیاست‌گذاری (دانشجویان علوم پزشکی، مهندسی و انسانی دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-118]

ش

 • شاخص بهره وری مالمکوئیست ارزیابی پیشرفت و پسرفت رسانه‌های چاپی با استفاده از شاخص بهره‌وری مالم‌کوئیست در تحلیل پوششی داده‌ها [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 17-30]
 • شاخص توسعه انسانی بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 31-49]
 • شبکه اجتماعی پیامدهای کیفری ناظر بر فعالیت‌های کاربران در شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 63-79]
 • شبکه اجتماعی تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی دختران در شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 57-69]
 • شبکه های اجتماعی بررسی موانع توسعه گردشگری در حوزه فضای مجازی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 93-105]
 • شبکه‌های اجتماعی تدوین الگوی بومی ساختاری - تفسیری شیوه‌های اقناعی به کار رفته در پیام‌های شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات شورای شهر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • شبکه‌های اجتماعی الگوی تولید محتوا در شبکه‌های اجتماعی مجازی بر اساس رفتارشناسی کاربران [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 7-19]
 • شبکه های تلویزیون ایران گونه‌شناسی شخصیت برند سازمان‌های رسانه‌ای (مورد مطالعه: شبکه‌های تلویزیون ایران و فارسی زبان ماهواره) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 71-92]
 • شبکه های فارسی زبان ماهواره گونه‌شناسی شخصیت برند سازمان‌های رسانه‌ای (مورد مطالعه: شبکه‌های تلویزیون ایران و فارسی زبان ماهواره) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 71-92]
 • شبکه‌های مجازی واکاوی نقش شبکه‌های مجازی در ترویج مد: سنخ‌شناسی و آسیب‌شناسی با تأکید بر اینستاگرام [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 21-30]
 • شب‌های روشن تحلیل فرایند اقتباس در فیلم سینمایی و کتاب شب‌های روشن بر مبنای گفتمان روایی ژنت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 30-43]
 • شخصیت برند گونه‌شناسی شخصیت برند سازمان‌های رسانه‌ای (مورد مطالعه: شبکه‌های تلویزیون ایران و فارسی زبان ماهواره) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 71-92]

ص

ض

 • ضرر جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی در رسانه‌ها و رویکرد حقوق ایران و کامن‌لا در قبال آن [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 79-91]

ع

 • عکاسی خبری بررسی مؤلفه‌ها و چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در عکاسی خبری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 37-54]
 • عناصر شناختی مقایسه میزان توجه به اخبار کانال‌های مختلف تلویزیون در مخاطبان جوان: نقش جنس و میزان پیگیری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 21-35]
 • عناصر هیجانی مقایسه میزان توجه به اخبار کانال‌های مختلف تلویزیون در مخاطبان جوان: نقش جنس و میزان پیگیری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 21-35]

ف

 • فضای مجازی ادراک کاربران از امنیت فرهنگی در فضای مجازی (فضای مجازی امنیت آفرین یا امنیت ستان) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 51-66]
 • فضای مجازی شناسایی و تبیین عوامل تأثیرگذار بر توسعه بازاریابی اجتماعی در سازمان صدا و سیمای ایران (رویکرد کیفی) [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 105-117]
 • فیلم سینمایی ایرانی مقایسه گفتمان فرهنگی حاکم بر سینمای دهه قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-114]
 • فناوری نوین مطالعه استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه دروغ‌سنج در مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 7-16]

ک

 • کشورهای جنوب غرب آسیا بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 31-49]
 • کلید واژه: سواد رسانه ای نقش سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در روابط خانوادگی (مطالعه موردی: مددجویان 14 تا 18 سال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان تهران) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 21-29]
 • کنترل فساد بررسی تأثیر آزادی رسانه بر شاخص توسعه انسانی کشورهای جنوب غرب آسیا با رویکرد دینامیک [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 31-49]

گ

 • گردشگری مجازی بررسی موانع توسعه گردشگری در حوزه فضای مجازی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 93-105]
 • گفتمان روایی تحلیل فرایند اقتباس در فیلم سینمایی و کتاب شب‌های روشن بر مبنای گفتمان روایی ژنت [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 30-43]
 • گفتمان فرهنگی مقایسه گفتمان فرهنگی حاکم بر سینمای دهه قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-114]
 • گونه شناسی گونه‌شناسی شخصیت برند سازمان‌های رسانه‌ای (مورد مطالعه: شبکه‌های تلویزیون ایران و فارسی زبان ماهواره) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 71-92]

م

 • مخاطب واکاوی ابعاد رسانه‌ای آیین‌های مذهبی (مطالعه موردی: راهپیمایی اربعین) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 89-107]
 • مد واکاوی نقش شبکه‌های مجازی در ترویج مد: سنخ‌شناسی و آسیب‌شناسی با تأکید بر اینستاگرام [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 21-30]
 • مدیریت و سیاستگذاری واکاوی سواد رسانه‌ای و اثربخشی رشته‌ی تحصیلی، در راستای بهبود مدیریت و سیاست‌گذاری (دانشجویان علوم پزشکی، مهندسی و انسانی دانشگاه رازی و علوم پزشکی کرمانشاه) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 107-118]
 • مدفن کرم‌های شب‌تاب جریان‌ مقاومت در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب» [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]
 • مسئولیت جبران خسارت ناشی از نقض حریم خصوصی در رسانه‌ها و رویکرد حقوق ایران و کامن‌لا در قبال آن [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 79-91]
 • مشارکت اجتماعی عوامل تأثیرگذار در جلب مشارکت شهروندان شهر تهران برای اهدای خون در سازمان انتقال خون ایران (با توجه به عملکرد روابط عمومی سازمان) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 45-55]
 • مشارکت افراد در انتخابات تدوین الگوی بومی ساختاری - تفسیری شیوه‌های اقناعی به کار رفته در پیام‌های شبکه‌های اجتماعی و تأثیر آن در رفتار رأی‌دهی مردم در انتخابات شورای شهر (مطالعه‌ی موردی: شهروندان شهر اصفهان) [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 71-87]
 • مطبوعات بررسی وضعیت جامعه مدنی و تحول مطبوعات در شش دوره انقلاب اسلامی ایران [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 7-20]
 • مقاومت جریان‌ مقاومت در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن مدفن کرم‌های شب‌تاب» [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 51-62]
 • ملی‌گرایی جریان ملی‌گرایی در انیمیشن و سینمای ژاپن «مطالعه موردی: تحلیل و بررسی انیمیشن سفرهای میتی کومون» [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 93-104]
 • مناظره تلویزیونی مطالعه استفاده از فناوری‌های نوین در دستگاه دروغ‌سنج در مناظره‌های انتخاباتی تلویزیونی [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 7-16]
 • موانع گردشگری بررسی موانع توسعه گردشگری در حوزه فضای مجازی [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 93-105]
 • مؤلفه‌ها و چالش‌ها بررسی مؤلفه‌ها و چالش‌های اخلاق حرفه‌ای در عکاسی خبری [دوره 17، شماره 2، 1401، صفحه 37-54]

ن

 • نگرش به یادگیری در رسانه‌های اجتماعی مطالعه ابعاد زیست مجازی دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم؛ تحلیل دسترسی، نگرش به رسانه‌های اجتماعی، یادگیری و تعاملات آنلاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 67-77]
 • نگرش به رسانه‌های اجتماعی مطالعه ابعاد زیست مجازی دانش‌آموزان متوسطه اول و دوم؛ تحلیل دسترسی، نگرش به رسانه‌های اجتماعی، یادگیری و تعاملات آنلاین [دوره 17، شماره 3، 1401، صفحه 67-77]
 • نوجوانان تحت حمایت کمیته امداد نقش سواد رسانه‌ای با میانجی‌گری سرمایه اجتماعی در روابط خانوادگی (مطالعه موردی: مددجویان 14 تا 18 سال تحت پوشش کمیته امداد امام خمینی استان تهران) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 21-29]

و

 • واژگان کلیدی: اهدای خون عوامل تأثیرگذار در جلب مشارکت شهروندان شهر تهران برای اهدای خون در سازمان انتقال خون ایران (با توجه به عملکرد روابط عمومی سازمان) [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 45-55]
 • واژگان کلیدی: خودشیفتگی تحلیل جامعه‌شناختی عوامل مؤثر بر خودشیفتگی دختران در شبکه‌های اجتماعی با تأکید بر شبکه اجتماعی اینستاگرام [دوره 17، شماره 4، 1401، صفحه 57-69]
 • واکاوی مقایسه گفتمان فرهنگی حاکم بر سینمای دهه قبل و پس از انقلاب اسلامی ایران [دوره 17، شماره 1، 1401، صفحه 99-114]